Posts

Showing posts from July, 2020

காதலரைத் தேடி ((தமிழ் கவிதை)) Part-1

ஆன்மா எனும் வேதனையுறும்
      அபலைப்  பெண்   நான்
என்னன்புக்  காதலரைத்  தேடி
       ஏங்கும் என்மனம்  வாடி

வாடிய  எனது  உள்ளதை
      வசீகரிக்க  வாராயோ நான்
தேடியக்   காதலனே என்றுத்
      தேம்பும்   எனதுப்  பாடல்

ஓஎன்   அன்பரே!   என்காதலரே!
       ஓடி   எங்குப்   போனீர் ?
நீர்ஏன்   என்னைஉம் காதலில்
       நீங்கும் வண்ணம் விட்டீர்?

மையம்  கொண்ட உமதுபெரும்
      மையலால் எனைஅணைத் தவரே
அபயம்  நான்  தேடுகையில்-  உன்
      அடியாள்  என்னைக் காணீரோ?

பாசத்தோடு  நீர்எனை  தேடியபோது
      பாராமுகம்   காட்டி   ஓடியமனது
மோசம்  செய்வோர் ஆசைவலையில்
      மௌனம்  பாராட்டி  வீழ்ந்ததே

ஆசை    வார்த்தைப்  பேசுவோர் -  நான்
       அழும்    வேளை   ஏசுவோர்
நீசமனிதன் உறவை   நம்பி
       நான்  அழுதேன்  தேம்பி   

எங்கிருந்தோ   எனைக்  காண்கின்றீர்
      எனது   ஏக்கங்களை  அறிகின்றீர்
ஏங்கிய  என்மனதிற்கு  உந்தன்
      எண்ணம்  தான் தேற்றம்

எங்கு நான் சென்றாலும்
     எப்பொழுதும் உம்  நினைவே
இங்கு  நான் வாழ்வதிலும்
     இன்புறுவேன் உம் நினைவால்

அள்ளிக்  கொள்ள  வாராயோ - என்
      ஆசைதீர  அணைப்பாயோ?  நின்
 துள்ளி   விளைய…

You know my need before I realise (English Poetry)

O' My Lord! my God!..........
I still can’t pay gratitude for I got many from you so far More again to ask you further My heart is afraid however Earth, Sun and celestial sphere earnestly by you created were Further to understand that, you have finely fitted senses in man Thy fave Thee exalted man heaping his highness though, gave decrees not to cross lines Even in the birth you gave the birthright evangelically to know Thee better right When born and raised, you are protecting without our path and mind got distracting Thee keep the man not to forget you though by nature of his forgetting too Evenmore you will give us heavenly life enduring in bliss even when we die in rife To explore in the insight you opened up the eyes of knowledge in man to rise up You also tolerated mistakes that we yield unknowingly even if brat to see You have built the beauty natures as Love, affection, friendship and grace You share to men the pretension of praise You gave which to the Angels and Saints In both pleasure and …

Longing desire (English Poetry)

I seek Thee O’  Lord   in that longing I suffered I pursue with lot of desires   in that zeal I sing of criers By my heart I relate with Thee    believing the existence of Thee I call Thee with the right you gave    in my soul I find you whom I crave I see Thy great grace in everything    indeed without differences anything By ignorance I forgot Thee – in that      bummer alone I am moaning a lot Thinking of Thee even I am in sleep      though at tragedy  I love in deep Glorifying Thee the Holy One  - “Thy      guidance alone is my refuge”  I cry Elegant most art Thee among all beauties      Effulgent as grin as in my ocular it is Thee alone rule our hearts as a King      Triggering and enjoying me to sing Thee art seeing the minds of people in      that Thee laugh at what you’ve seen I scream to Thee “The One & Only God”      In that greeting I am rejoicing good Thousand times I think and remember      Thy feet wherein I cry to surrender

I seek thy Grace O' Lord (Poetry in English)

Lord! my Lord! with tear I beg Thy grace here I worship in day and night indeed I pray at Thy sight Earth thee created and who else knows the secret too Birth of thy Creations that are being the wonders forever Laying the bridge between this life and the next life, amidst Claying the life of human being Carting good and evil to see in Thee art thyself testing my mind thus when I sin, Thee reprimand Even if my own path stumbles, even if life changes its course Being like a blossom blooming calmly bulwark art Thee to save me firmly Grace, Mercy Thee Ocean of wisdom great love are Thee O’ Lord to come in sense of eyes will flood with tears Once to think Thee my soul fuses Nothing is such that fate and skill No thing happens without Thy will Just like autumn the time leaves fallen Just the days will be passed as stolen All that saying “I am, Me and Mine” will be silent in one day to be vain Birth is a journey for us to procession but how long it will be is Thy possession

Use me Lord (Poetry in English)

Use me O’ Lord!Use me
Use me after cultivating Astonishingly use me Austerely use me
People who seek material and Pride say “Time is not enough” People loved to seek grace say “Prepare, Time is nearest”
All of the days gone by in vain As a futile and crime it is Honey-speaking relationships themselves Will come looking and mocking
Winking as I have enough time Waited with no reason Fink am I to others to mime Finding a ridiculous slander
Will stand to blame my attitude Will accumulate to complain Spill useless advices to me in the sign of relative and friend
Some will say inferiority complex Since I lift up myself Some will say superiority complex Since I humble myself
As I do not know my mind Anyone else know me? Ye’ I am your craft kind You know the truth in me
Relationships wish my inferiority Relatives of relative wish my distress Reason behind that I look at is what Realized myself my attitude is that
Looking back on my life Luring to edit is useless Future I desired a lot to design Flopped wasteful as pass…

பயன்படுத்தும் இறைவா எனை ((தமிழ் கவிதை))

பயன்படுத்தும் இறைவா எனைப்  பயன்படுத்தும்
         பண்படுத்தி   எனைப்   பயன்படுத்தும்
வியந்திடும்  அளவென  எனைப்   பயன்படுத்தும்
         விரயம்   போகாது   பயன்படுத்தும்
பொருள் பகட்டுத்  தேடுவோர்  தம்மின்
         போதாது   காலம்  என்பர்
அருள்   வேண்டித்  தேடும்  அன்பர்
         அருகியது  காலம் என்பர்
வீணாய்  போனது  நாட்கள்  எல்லாம்
       வீண்குறை  குற்றம்   என்றே
தேனாய்ப்    பேசும்  உறவுகள்  தாமே
       தேடிவந்து   ஏளனம்  செய்வர்
காலம் எனக்கு அதிகம்  உண்டென
        காத்திருந்தேன்   காரணம்   அறியா
குலம்  கோத்திரமென  மதம் மாச்சர்யமென
         குன்றிப்போன  மனித உளங்கள்
குற்றம்  சொல்லக்  கூடி நிற்பர்
        குறை  சொல்லக்  குவிந்திடுவர்
உற்றார்  எனும் பேரிலே  எனக்கு
       உதவிலா   அறிவுரை  வழங்கிடுவர்
தாழ்மன   வெளிப்பா   டென்பர்   சிலர்
        தன்னை     நான்  உயர்த்திட
நெகிழ்மன  வெளிப்பா   டென்பர்   சிலர்
        நான்  என்னைத் தாழ்த்திட
எனது  மனமோ   நான்  அறியேன்
      ஏதுபிறர்   எனை   அறிய ?
உனதுக்    கைவினைப்  பொருள்  நான்
      உண்மை  நீரே   அறிவீர்
உறவுகளும்  என் தாழ்வு  விரும்ப
   …

Comfort me O' Lord ( English Poetry)

The Earth itself always bears the digger with love
Thy heart endures me whatever the flaws I do Even if I cry, Thy hand will comfort Even if I am happy, it is in Thy fort I am still alive because of Thee even If I forget Thee and Thy glory in heaven My heart is not content without Thee Almighty Mine is one of billions of petals fallen in feet of Thee On feast day my heart is Thy house singing holy chants Our divinity will get life in the holiness of thy thoughts The ray of Thy holy face is the one pick me up when the worldly desires and greediness  stumbled stun You are the one who afflicted when I am in distress Yet I ‘m not strong and have no refuge than thy firmness The time to come is in your lap The life too is in your lap and I am in your presence Thy will is my treasure which makes me delight Thy word is my strength which makes me right

இறைவா எழுந்தே வர வேண்டும்

இறைவா எழுந்தே வர வேண்டும்
நிறைவாய் அருளைத் தர வேண்டும்
நின்வழி சென்றிடும் வரம் வேண்டும்
நிம்மதி வாழ்வில் பெற வேண்டும்

1. அன்பின் வடிவே ஆரா அமுதே
இன்பப் பெருக்கே பரம்பொருளே - 2
அல்லும் பகலும் உனையே நினைத்து
உருகும் வரமே தருவாயே - 2
நல்லோர் தீயோர் எல்லா உயிர்க்கும்
நலமே நல்கும் நாயகனே - 2
நானில மனைத்தும் ஒருங்கே இணைக்கும்
நல்லதோர் இதயம் தருவாயே - 2
அருட்கனியே - 2 தனிமுதலே - 2
அகநிறைவே - 2 ஆண்டவனே
அகவிருள் நீக்கி அருள் ஒளி காட்ட
அருட்பெரும் சுடரே வாராயோ

2. என்னைப் படைத்தாய் இதயம் தந்தாய்
என்னில் நிறைவாய் அன்பிறையே - 2
எந்தன் எண்ணம் சொல்லில் செயலில்
என்றும் உறைவாய் முழுமுதலே - 2

May God bless the Nation

May God be gracious to us and bless us
and make his face shine on us
2 so that your ways may be known on earth,
your salvation among all nations. 3 May the peoples praise you, God;
may all the peoples praise you.
4 May the nations be glad and sing for joy,
for you rule the peoples with equity
and guide the nations of the earth.
5 May the peoples praise you, God;
may all the peoples praise you. 6 The land yields its harvest;
God, our God, blesses us.
7 May God bless us still,
so that all the ends of the earth will fear him.

சின்னப் பூ நானல்லவோ

Image
சின்னப்  பூ    நானல்லவோ
     தேவனே   நான்  சொல்லவோ
என்னை   உம்    பாதத்திலே
      ஏற்றுக்  கொண்டால் என்னவோ

வண்ணம்  எனக்  கில்லையே
       வாசம்  சிறப்பில்லையே
மண்ணில்  உதிரும்  முன்னே
       வாழ்வு  கொடுத்தாலென்ன

அய்யா   உம்    பாதத்திலே
       வீழ்ந்திடும் மலர்களிலே
மெய்யாய்  ஒரு  மலராய்
       பேசும்  தரம்  இல்லையே

உய்யும் உயிர்  பிரிந்தே
       ஓடிப்  பறக்குமுன்னே
தூய   விரல்களாலே
      தொட்டுப்  பறித்தாலென்ன


Perpetual Grace (in Thy Hands) - English & Tamil

Image
As an infant child in Thy hands O’ Lord Am I able to relate with Thee as favored As my breath N’ my life in Thy shadow Add me as a crescent prettily to glow
More than the affection of dear mother Maintaining me Thee art dearest lover Pouring Thy perpetual grace more – Thee Packed with fillings of Thy boon to me
Even if I fall into the abyss of darkness – Thee escaped me and hugged me to be free Immersing in Thy compassion, lulling in love Incubated me holding my hands till now

உந்தன் கையில் சின்னப்பிள்ளையாய் உறவாடவேண்டும் செல்ல மலராய் எந்தன் உயிரேநான்உந்தன்நிழலில் எழிலாட வேண்டும் வளர்பிறையாய்
பெற்ற தாயின் அன்புக்கு மேலாய் பேணிக்காக்கும்பேரன்பரே வற்றாத அருளைப் பொழிந்தே - உந்தன் வரத்தால் என்னைநிறைத்தீரே
இருள்நிறை பள்ளத்தில் நான் விழுந்தாலும் இறுகப்பற்றிஎன்னை அணைத்தீரே கருணையிலே மூழ்கடித்து அன்பிலே ஆராட்டி கரம்பற்றிநித்தமெனை காத்தீரே

God my Saviour

Image
Praise the Lord O’ my soul more than you can Raise thanks to HIM for the whole life you ran HIS mercy we see is boundless than we describe T’slength N breadth is too enormous to scribe HE lifted up me from the ditch of sin and sorrow Me escaped from the danger of spear N’ arrow I had drown in deeper darkness and called HIM I'd praise as HE pulled me out so I song a hymn


Lord ! You are the king of all ......(Tamil & English)

Lord! you are the king of all
Lord! you are the unparalleled power
God! your glory is everlasting
Lord! all surrender to you

To praise your holy name, all worlds thirstily is begging for your presence Waiting to receive the benefit of Wellness of your teaching gives
Our nature and purpose are the same However we parted ways in need We’ll forget the division and share the needs
We’ll take care of the welfare of others
இறைவா அனைத்துக்கும் மன்னர் நீரே இறைவா இணையில்லா சக்தி நீரே இறைவாஉம்புகழ்நிலைபெற்றதே இறைவாஅனைத்துமே உமக்கு சரண்
உலகனைத்தும் உம்திருப்புகழ் பாட உமது சந்நிதிவேண்டி நிற்கின்றது உமது போதனைநல்கிடும் நலனை பெறக்காத்திருக்கின்றது
எமது இயற்கையும் நோக்கமும் ஒன்றே

Thanksgiving Prayer (English & Tamil)

Image
I am not worthy of what you have already done for me, Lord God, nor is my family. 17 Yet now you are doing even more; you have made promises about my descendants in the years to come, and you, Lord God, are already treating me like someone great. 18 What more can I say to you! You know me well, and yet you honor me, your servant. 19 It was your will and purpose to do this for me and to show me my future greatness. 20 Lord, there is none like you; we have always known that you alone are God.  23 “And now, O Lord, fulfill for all time the promise you made about me and my descendants, and do what you said you would. 24 Your fame will be great, and people will forever say, ‘The Lord Almighty is God over Israel.’ And you will preserve my dynasty for all time. 25 I have the courage to pray this prayer to you, my God, because you have revealed all this to me, your servant, and have told me that you will make my descendants kings. 26 You, Lord, are God, and you have made this wonderful promis…